17.04.2018г

 Резултат от проведен конкурс за длъжност Директор на дирекция " Обща Администрация" при община Невестино .

 

 Списък на допуснати кандидати

 Списък на недопуснати кандидати

26.03.2018г

 Обявяване на конкурс за длъжност Директор на дирекция " Обща Администрация" при община Невестино .

 

 ЗАПОВЕД

 ОБЯВЛЕНИЕ

 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ.4

 

22.03.2018г

Обява съгласно заповед № З-54/22.03.2018г. за  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд, който ще се проведе на 19.04.2018г. в  сградата на Общинска администрация общ. Невестино.

 

 

14.03.2018г

 Заповед  за прекратяване на  конкурс за длъжност Директор на дирекция " Обща Администрация" при община Невестино .

 

 Заповед

 08.03.2018г

 Резултат от проведен конкурс за длъжност Директор на дирекция " Обща Администрация" при община Невестино .

 

 Списък на допуснати кандидати

 Списък на недопуснати кандидати

19.02.2018г

 Обявяване на конкурс за длъжност Директор на дирекция " Обща Администрация" при община Невестино .

 

 ЗАПОВЕД

 ОБЯВЛЕНИЕ

 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

26.01.2018г

 Заповед  № З-16 от 25.01.2018г. за прехвърляне правото  на собственост върху недвижим имот частна  общинска собственост представляващ сграда железен навес и три броя ферми намиращ се в с.Църварица община Невестино.

 

 ЗАПОВЕД

 

11.01.2018г

Документация и заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект с.Долна Козница - с.Неделкова Гращица  - първа дата 29.01.2018г. втора дата 05.02..2018г.

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

29.12.2017г

Със заповед  № З-254 от 28.12.2017г. на Кмета на Община Невестино е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект частна-общинска собственост.

 

  О Б Я В А

 

15.03.2017г

КЛАСИРАНЕ  ОТ ПРОВЕДЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ с.ЕРЕМИЯ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

 

  З А П О В Е Д

 

22.02.2017г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ с.ЕРЕМИЯ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

 

 Д О Г О В О Р  -  П Р О Е К Т

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 П Р И Л О Ж Е Н И Я

 С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

 З А П О В Е Д

 

07.10.2015г

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от имоти от общинските горски територии в с. Ваксево

 

 

 

10.09.2015г

Заповед за прекратяване процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от имоти от общинските горски територии в с. Ваксево и с.Невестино

 

 

 

21.08.2015г

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от имоти от общинските горски територии в с. Ваксево и с.Невестино

 

 

 

 

21.08.2015г

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба за преработване на прогнозни количества дървесина за местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите които ще бъдат добити от отдел 125 подотдел"К" имот 080027 в землището на с.Ваксево, отдел 125 подотдел"Л" - 080027 в землището на с.Ваксево, отдел 125 подотдел"М" - 080027 в землището на с.Ваксево

 

 

 

 

12.03.2015г

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост ,с тайно  наддаване, който търг ще се проведе на 30.03.2015 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 2 етаж в сградата на Общинска администрация общ. Невестино. 

 

 

 

 

31.10.2014г

Процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи за срок от шест стопански години, с явно наддаване, който търг да се проведе на 12.11.2014 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация общ. Невестино. Предмет на търга са земеделски земи - частна общинска собственост от ОПФ,

 

 

 

 

13.10.2014г

Заповед №253/02.10.2014г. за прекратяване на процедурата за провеждане на тръг за отдаване под наем на земеделски земи.

 

 

 

02.10.2014г

Процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи за срок от шест стопански години, с явно наддаване, който търг да се проведе на 16.10.2014г. от 14.00часа в Заседателната зала на сградата на Общинска администрация общ.Невестино.

 

 

 

11.07.2014г

Процедура за възлагане на добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране на маркирана и сортиментирана дървесина до временен склад с обща прогнозна за всички обекти лежаща маса. 2 904 пр.куб.м. и почистване на сечището в горски територии общинска собственост в териториалният обхват на Община Невестино

 

 

 

11.07.2014г

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от имоти от общинските горски територии в с. Ваксево, които ще бъдат добити от Отдели, подробно описани по-долу - по отдели, дървесни видове, сортименти, количества, начални цени, гаранция за участие и стъпка на наддаване.

 

 

 

17.04.2014г

 

Процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи за срок от шест стопански години, с явно наддаване, които търг да се проведе на 07.05.2014 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация общ. Невестино. Предмет на търга са земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

07.04.2014г.

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) Допълнително водоснабдяване на с.Невестино от с.Мърводол от В 30/34/м. «Топилата» до водоем в махала «Синурска» и от водоем м. «Синурска» до съществуваща водопроводна мрежа на с.Невестино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2014г

 

Заповед № 66/13.03.2014 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, за участие в постъпили за процедура за възлагане на обществена поръчка-чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана с предмет: „Доставка на специализирани компютърни системи за изложбата на етнографското наследство и природните и историческите забележителности на Община Невестино; доставка на екипировка за групите за възстановка на народни обичаи” -Закупуване на музикални инструменти, открита със Заповед № 52/27.02.2014 г.

 

 

 

13.03.2014г.

 

Процедура за упражняване на независим строителен надзор на обект „Рехабилитация на път KNL 2163(62046) ІІ-62 Кюстендил – Невестино/- Неделкова Гращица- Згурово- Кадровица от км 0+000 до км 10+060”, Договор № 10/321/01211/27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР)” ”

 

 

 

 

 

04.03.2014г.

 

Промени с решение № 58 от 04/03/2014г. в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път KNL 2163(62046) ІІ-62 Кюстендил – Невестино/- Неделкова Гращица- Згурово- Кадровица от км 0+000 до км 10+060”

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2014г

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка „ Доставка на специализирани компютърни системи за изложбата на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на Община Невестино; доставка на екипировка за групите за възстановка на народни обичаи” – Закупуване на музикални инструменти;

 

 

 

 

27.02.2014г.

 

За дейността на длъжностни лица, назначена със Заповед № 47/25.02.2014 г., на Кмета на Община Невестино за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, за участие в постъпили за процедура за възлагане на обществена поръчка-чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана с обект: „Доставка на специализирани компютърни системи за изложбата на етнографското наследство и природните и историческите забележителности на Община Невестино; доставка на екипировка за групите за възстановка на народни обичаи” -Закупуване на музикални инструменти, открита със Заповед № 38/11.02.2014

 

 

 

17.02.2014г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път KNL 2163(62046) ІІ-62 Кюстендил – Невестино/- Неделкова Гращица- Згурово- Кадровица от км 0+000 до км 10+060”

 

 

 

 

 

 

11.02.2014г

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка „ Доставка на специализирани компютърни системи за изложбата на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на Община Невестино; доставка на екипировка за групите за възстановка на народни обичаи” – Закупуване на музикални инструменти;

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

11.10.2013г.

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка -„Постоянна изложба на етнографското наследства и природните забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD”, Финансирана по проект „Създаване на изложба на етнографското наследство и природни и исторически забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии”.

Go to top