Институции предлагащи социални услуги

Институция Управител Адрес Телефон
1.
Домашен социален патронаж
към община Невестино
кухня с.Ваксево
Любка Илиева

с.Ваксево

Община 

Невестино

07914-23-20
2.
Домашен социален патронаж
към община Невестино
кухня с.Рашка Гращица
Любка Илиева

с.Рашка Гращица

Община

Невестино

07913-478

Основни дейности:

Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст; Помощ в общуването и поддържането на социални контакти; Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот; Взаимодействие със социални, здравни и други институции;

Право на тези социални услуги имат:

Лица над 60 год. възраст.

Инвалиди над 71 % нетрудоспособност.

Деца инвалиди.

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социално оценка и изготвяне на индивидуален план за работа.

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Невестино и е 60 % от всички доходи на патронирания, но не по-вече от реалната издръжка.

Лица- ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не по-вече от реалната издръжка.

Необходими документи:

1. Заявление - декларация по образец

2. Копие от документ за самоличност

3. Медицинско удостоверение от личен лекар

4. Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявния и стационар

5. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/

6. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

 

   ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Контакти

Go to top