18.04.2018г.

    Определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи и горски територии на територията на община Невестино за времето от 18.04.2018г. до 30.10.2018г.

  

11.04.2018г.

    Обобщена справка по смисъла на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) за проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Невестино, съгласуван със Становище по екологична оценка № ЕО-1-1/2018 г. на директора на РИОСВ-Перник

  

28.03.2018г.

    Списък на вакантните длъжности за войници.   

   

28.03.2018г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки  длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.   

   

28.03.2018г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки  длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване силите  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.   

26.03.2018г.

    ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2018 ГОДИНА .    

22.03.2018г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

       Отчет - 2017г.                             

01.03.2018г.

 ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2018-2019 г. 

       Стратегия                             

       Мотиви                             

26.02.2018г.

    Заповед  за изработване  проект за изменение  на  ПУП /ИПА/  по плана на с.Неделкова Гращица общ.Невестино.   

26.02.2018г.

    Заповед  за изменение  на подробен устройствен план по плана на с.Невестино общ.Невестино.   

12.02.2018г.

    Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки / длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.   

   

06.02.2018г.

    Заповед  за одобрение на подробен устройствен план в землището на с.Невестино общ.Невестино.   

01.02.2018г.

    Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г..   

31.01.2018г.

    Заповед  за класиране след проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект с.Долна Козница,  с.Неделкова Гращица.   

30.01.2018г.

    Заповед на директора на РЗИ гр.Кюстендил за обявяване на грипна епидемия на територията на област Кюстендил считано от 30.01.2018г..   

30.01.2018г.

    Становище № ЕО-1 - 1 / 2018 по екологична оценка на ОУП на община Невестино.   

29.01.2018г.

    Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в община Невестино за 2017г.   

29.01.2018г.

    Заповед за одобрение проект за  изменение на ПУП/ИПР кв.13 по плана на с.Рашка Гращица община Невестино.   

29.01.2018г.

    Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП/ИПР кв.31 по плана на с.Невестино община Невестино.   

23.01.2018г.

    Обява за одобрен план на новообразувани имоти за землището на с.Пастух  община Невестино.   

23.01.2018г.

    Обява за одобряване на подробен устройствен план за обект  "Общински път до имот в местност Фудулски рид с.Еремия" община Невестино.   

    

08.01.2018г.

     Заповеди на основание  чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

    Заповед № РД-05-491/22.12.2017г. за землището на с. Ветрен  

    Заповед № РД-05-490/22.12.2017г. за землището на с. Страдалово  

03.01.2018г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево.   

03.01.2018г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София.   

20.12.2017г.

    Съобщение № 8-20.12.2017г. на основание чл. 61 ал.3 от АПК  до Таня Виденова Синурска ул.Митко Полаузов №17 с.Невестино, община Невестино.   

14.12.2017г.

    Покана за обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2018 на Община Невестино  

06.12.2017г.

    План за противодействие на тероризма  

29.11.2017г.

    Заповед № З-230/29,11,2017г. за одобраване на проект за изменение на /ИПР/ за УПИ  на кв. 44  по плана на с.Невестино  

29.11.2017г.

     Съобщение №7/29.11.2017г. до собствениците на поземлени имоти  № 44058,044056,044054,044052,044051,044053,

055055,044057,04460,04459 землището но с.Неделкова Гращица община Невестино .

 Заповед   

 Съобщение   

    

27.11.2017г.

    ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  

23.11.2017г.

     Съобщение №6/23.11.2017г. до Петя Христофорова Карчева  относно одобрен проект за изменение на подробен устройствен план с.Еремия .

 Съобщение   

  

22.11.2017г.

     Протокол от комисия за подадени заявления за ползване на земеделски земи от ОПФ без търг и конкурс за стопанската 2017/2018г. съгласно утвърден списък от ОбС-Невестино с Решение № 251 от 14.09.2017г.

 Протокол   

  

20.11.2017г.

     Съобщение №5/20.11.2017г. до Пламен Веселинов Иванов  относно одобрен проект за изменение на подробен устройствен план с.Еремия.

 Съобщение   

 

16.11.2017г.

     ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО    

    Покана   

    Материали за  общ устройствен план на община Невестино   

10.10.2017г.

     О Б Я В А Натура 2000 на колела пристига в Невестино С филма „Те отлитат“ пътуващото кино „Натура 2000 на колела“ пристига в Невестино. На 12 октомври (четвъртък) прожекцията ще се проведе в залата на общината. Събитието е възможно благодарение на съдействието и подкрепата на община Невестино и е част от инициативата „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“, организирано от Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета“, като част от съвместен проект „ПрироДА“, изпълняван към програма LIFE на ЕС. Жителите на Невестино са поканени на 40 минутна среща, по време на която те ще могат да видят уникални кадри от дивата природа, заснети в няколко кътчета в България. Филмът „Те отлитат“ е създаден преди няколко години от екип, които снима в продължение на повече от година, като някои от снимачните дни протичаха при тежки метеорологични условия – ниски температури, замръзнали водоеми и земи, постоянен снеговалеж, а в други при изключително високи температури край Бургас. „Те отлитат“ е приказка за червеногушата гъска, белоопашатият мишелов, царският орел, белоглавите и египетските лешояди, къдроглавите и розовите пеликани и белите щъркели. Филмът е заснет сред замръзналите земи и езера на Тюленово и Дуранкулак, край красивите и величествени Белоградчишки скали, в дома на царския орел – Сакар планина, разкрива част от мистичността на Източни Родопи и спокойните води на Атанасовското и Бургаското езера. Натура 2000 на колела – пътуващо кино има за цел да срещне българската публика в много на брой малки и големи населени места в страната с филми, които разказват по увлекателен начин за красотата и богатството на нашата природа.   

    Натура 2000 на колела   

10.10.2017г.

     Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването, неразделна част от заповедите  

    Заповед № РД-05-274/28.09.2017г. за землището на с. Ваксево  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-289/29.09.2017г. за землището на с. Ветрен  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-284/29.09.2017г. за землището на с. Длъхчево-Сабляр  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-278/28.09.2017г. за землището на с. Долна Козница  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-286/29.09.2017г. за землището на с. Друмохар  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-287/29.09.2017г. за землището на с. Еремия  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-269/28.09.2017г. за землището на с. Згурово  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-285/29.09.2017г. за землището на с. Илия  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-272/28.09.2017г. за землището на с. Кадровица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-321/02.10.2017г. за землището на с. Лиляч  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-273/28.09.2017г. за землището на с. Мърводол  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-271/28.09.2017г. за землището на с. Невестино  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-268/28.09.2017г. за землището на с. Неделкова Гращица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-281/29.09.2017г. за землището на с. Пастух  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-288/29.09.2017г. за землището на с. Пелатиково  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-277/28.09.2017г. за землището на с. Раково  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-270/28.09.2017г. за землището на с. Рашка Гращица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-282/29.09.2017г. и № РД-05-283/29.09.2017г. за землището на с. Страдалово  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-275/28.09.2017г. за землището на с. Тишаново  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-276/28.09.2017г. за землището на с. Църварица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-290/29.09.2017г. за землището на с. Четирци  

    Приложение № 1   

08.10.2017г.

    Покана    ОИЦ - Кюстендил организира семинар за земеделски производители на 12.10.2017г. от 11 часа.   

28.09.2017г.

    Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП /ИПА/ и ПЗ от плана на с.Невестино  

27.09.2017г.

    На основание Решение № 251 от Протокол № 9/14.09.2017г. на Общински съвет-Невестино обявяваме списък за отдаване под наем на маломерни земеделски земи от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2017/2018г   

25.09.2017г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.във военни формирования на Сухопътните  войски.   

    Списък    

    Списък    

    Списък    

    Списък    

    Списък   

13.09.2017г.

    Заповед за сключване на договор за продажба но имот с.Кадровица община Невестино.   

04.09.2017г.

    Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и чужбина.   

04.09.2017г.

    Заповед за спечелилите участници в проведения на 30.08.2017г. публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи  от общинския поземлен фонд.   

04.09.2017г.

    Заповед за договор за продажба 144/7738 идеални части от Урегулиран поземлен имот XIV по действащия план на с Кадровица, община Невестино.   

04.09.2017г.

    Заповед за договор за продажба 150/750 идеални части от Урегулиран поземлен имот XII по действащия план на с Кадровица, община Невестино.   

04.09.2017г.

    Заповед за определяне на класираните на първо и второ място участници в проведения на 29.08.2017г. публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.   

25.08.2017г.

    Проект- Допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Невестино.    

17.08.2017г.

    Обява до Таня Виденова Синорска за изменение на ПУП  в обхват УПИ I-379.XII-381 и XIII - 380 кв.44 по плана на с.Невестино.   

09.08.2017г.

    Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина на 10.10.2017, до 11.10.2017  и 12.10.2017 в Национална гвардейска част гр.София.   

09.08.2017г.

     Процедура по провеждане но търг с тайно наддаване за отдаване под Аренда на земеделски земи за срок от десет стопански години, който да се проведе на 30.08.2017г от 10.30 часа в сградата на  община Невестино.   

09.08.2017г.

     Процедура по провеждане но търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от пет стопански години, който да се проведе на 29.08.2017г от 10.30 часа в сградата на  община Невестино.   

02.08.2017г.

     Обява за новообразуван имот с.Згурово  община Невестино.   

11.07.2017г.

     Заповед за изработване на проект за подробен устройствен план / ПП/ в землището  с.Згурово община Невестино.                

03.07.2017г.

     Заповед за изменение на подробен устройствен план / ИПР/ за УПИ по плана на с.Ваксево община Невестино.                   

23.06.2017г.

     Решение на административен съд  - гр. Кюстендил отменя чл.36, т.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на община Невестино  приета с решение №243 по протокол №12 от заседание на Общински съвет Невестино.   

14.06.2017г.

     Съобщение на националният осигурителен институт уведомява осигурените лица, които разполагат с 12- цифров персонален код /ПИК/, че електроните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е- услуги .                       

31.05.2017г.

     Покана за участие -  процедура на пряко договаряне с предмет: „Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино.                    

17.05.2017г.

     Заповед за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.                    

17.05.2017г.

     Доклад на временна комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-  Кюстендил.                      

15.05.2017г.

     ПРОЕКТ -НАРЕДБА И МОТИВИ  ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО - МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО                     

12.05.2017г.

     Заповед за изработване на ПУП/ИПР по плана на с.Ваксево община Невестино.                   

12.05.2017г.

     Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 11.09.2017 до 15.09.2017 във военно формирование 22240 Сливен.                    

02.05.2017г.

     Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил.   

        Допуснати до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил.   

27.04.2017г.

       Национален бизнес форум 2017 "Силни региони за силна икономика ".                    

26.04.2017г.

       Съобщение до Таня Виденова Синурска -допуска се изработване на проект на ПУП/ИПР/ в плана на с.Невестино                   

11.04.2017г.

       Заповед за разпределението на масивите за ползване за землището на с.Страдалово община Невестино съгласно подписано доброволно споразумение  по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017г.                 

11.04.2017г.

       Заповед за разпределението на масивите за ползване за землището на с.Неделкова Гращица община Невестино съгласно подписано доброволно споразумение  по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017г.                                    

11.04.2017г.

       Заповед за подробен устройствен план /План застрояване/ в землището на с.Ваксево Община Невестино.                    

30.03.2017г.

Информация за договори и изплатени субсидии на пътнически превозвачи с автомобилен транспорт

       Договор               

       Изплатени суми               

29.03.2017г.

       Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели.               

17.03.2017г.

        Заповед за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Друмохар, с.Страдалово  с.Чеканец и Смоличано Община Невестино за календарната  2017             

17.03.2017г.

        Заповед за определяне на комисия за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с.Страдалово и с.Неделкова Гращица Община Невестино за стопанската  2016/2017          

13.03.2017г.

        Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина        

07.03.2017г.

        Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност         

07.03.2017г.

        Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план на бившия стопански двор на Невестино Община Невестино         

07.03.2017г.

        Изменение на подробен устройствен план на Невестино Община Невестино         

02.03.2017г.

    О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски.  

                    

    ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.  

                    

21.02.2017г.

       Обява за провеждане на среща с Областният управител на Кюстендилска област г-н Татарски в залата на Културно - информационен център - Невестино.                   

14.02.2017г.

       Становище за одобрен Подробен устройствен план с.Лиляч  Община Невестино      

08.02.2017г.

       О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски.          

24.01.2017г.

       ОБЯВЯВА ЗА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАНА ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ - с.ПАСТУХ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.            

16.01.2017г.

       ПРОЕКТ -НАРЕДБА  ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.           

05.01.2017г.

        СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ИПР/ по плана на с.Четирци, Община Невестино          

29.12.2016г.

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Невестино (ОУП на община Невестино).  

          Документите са достъпни тук.

12.12.2016г.

     Решение № 249 от 05.12.2016г. на Административен съд гр.Кюстендил .         

09.12.2016г.

      Обявя за инвестиционно предложение с.Лиляч Община Невестино.  

          Уведомление за инвестиционно предложение с.Лиляч Община Невестино.

08.12.2016г.

      Проект  за изменение на подробен устройствен план за УПИ IV-104 по плана на село Четирци  Община Невестино и план за застрояване.  

          Протокол на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.

05.12.2016г.

      Доклад на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.  

          Протокол на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.  

30.11.2016г.

      Проект за  бюджет на Община Невестино за 2017г..  

23.11.2016г.

      Покана за обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2017г. на Община Невестино.  

21.11.2016г.

     ПРОЕКТ-  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО .  

21.11.2016г.

     Процедура съдебни заседатели.  

14.11.2016г.

     Заповед за продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на строеж - с.Неделкова Гращица, община Невестино.  

  20.10.2016г.

 На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, доклад вх. № РД-11-3984/29.09.2016 на комисия, назначена със Заповед № РД-05-203/05.08.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Кюстендил и Споразумение вх. № ПО-03-207/30.08.2016г. в  ОСЗ - Невестино определи масивите за ползване на землищата на територията на Община Невестино

   За землището на с. Ветрен   

    Приложение  

   За землището на с. Длъхчево -Сабляр   

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница   

    Приложение   

   За землището на с. Друмохар   

    Приложение  

   За землището на с. Илия   

    Приложение  

   За землището на с. Пелатиково   

    Приложение  

   За землището на с. Пастух   

    Приложение  

   За землището на с. Невестино   

    Приложение  

   За землището на с. Страдалово   

    Приложение  

   За землището на с. Тишаново   

    Приложение  

   За землището на с.Раково   

    Приложение  

   За землището на с. Рашка Гращица   

    Приложение  

   За землището на с.Ваксево   

    Приложение  

   За землището на с.Згурово   

    Приложение  

   За землището на с.Мърводол   

    Приложение  

   За землището на с.Лиляч   

    Приложение  

   За землището на с.Неделкова Гращица  

    Приложение  

   За землището на с.Четирци   

    Приложение  

 

17.10.2016г.

     Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели  

04.10.2016г.

     ПОКАНА за подаване на оферти с предмет на доставката: "Доставка на уреди за обзавеждане и оборудване за нуждите на ДСП при Община Невестино- кухни с.Ваксево и с.Р.Гращица.

  21.09.2016г.

     ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски.

  21.09.2016г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ чл.61 АЛ. 3 ОТ АПК - До Даринка Кирилова Славеева от гр.София жк."ЛЮЛИН" бл.905, вх."Б" ет.7 ,ап37 

     Съобщение

  19.09.2016г.

  Изработване на подробен устройствен план по плана на с.Четирци общ.Невестино 

     Заповед

  30.08.2016г.

  Обява по чл,128 ал,1 от ЗУТ за изработване на проект  за ПУП за частично изменение на трасето за строеж :"Допълнително водоснабдяване на с.Невестино от с.Мърводол". 

     Обява

  25.08.2016г.

  Писмо относно консултациите за състава на  секционна избирателна комисия с.Лиляч Община Невестино. 

     Писмо

  24.08.2016г.

  УС на МИГ Невестино-Кюстендил свиква Общо събрание на Сдружение "Местна инициативна група Невестино- Кюстендил".  

     Покана

  23.08.2016г.

  Във връзка с високите дневни температури и създадените предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари сред природата, възниква необходимостта от провеждане на информационно-разяснителна кампания сред населението за опазване на земеделските земи, посевите, горските и имуществото на гражданите.  

     Повече информация може да намерите тук

  15.08.2016г.

  График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

     График

  08.08.2016г.

  Обяви за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти.

     Обява

    Заповед

 20.07.2016г.

  Докладна записка относно -  Приемане на наредба на община Невестино за водене на регистър на общинските детски градини

    Докладна записка

 20.07.2016г.

  Докладна записка относно -  Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Невестино

    Докладна записка

 04.07.2016г.

  Екологична оценка на Подробен устройствен план за изграждане на общински път в землището на с.Еремия

    Екологична оценка

 09.06.2016г.

  Места инициативна група  "Невестино- Кюстендил"

    ОБЯВА

 02.06.2016г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.24, ал.7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Невестино и във връзка с организацията на кампания за изкупуване на череши за реколта 2016 г. 

    ЗАПОВЕД

  09.05.2016г.

На 13 и 14 август 2016 г. Община Невестино организира ХI-ят Фолклорен фестивал -"Струма пее" провеждан под патронажа на кмета на Община Невестино - инж.Димитър Стаменков. 

    ПОКАНА

    РЕГЛАМЕНТ

    ЗАЯВКА

 28.04.2016г.

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО И СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. КЮСТЕНДИЛ/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”   

   ПОКАНА

27.04.2016г.

ОБЯВА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е РАЗКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ  

   ОБЯВА

Подробности можете де намерите :

   ТУК

27.04.2016г.

ОБЯВА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е РАЗКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ  

   ОБЯВА

Подробности можете де намерите :

   ТУК

07.04.2016г.

ОБЯВА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е РАЗКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ  

Подробности можете де намерите :

   ТУК

   ТУК

   ТУК

  СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ (ТЕЛ. 078551132; 0882393839), ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – КЮСТЕНДИЛ (ТЕЛ. 078552061; 078552063) И НА САЙТОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (http://www.mod.bg) И НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ. (http://www.comd.bg).

31.03.2016г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО   

   НАРЕДБА

   МОТИВИ

  31.03.2016г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2016 – 2020 Г.   

   ПРОГРАМА

   МОТИВИ

  31.03.2016г.

                                            Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд


 

 

                                                                                    Община Невестино

 Община Невестино стартира набирането на документи за кандидат – потребители и кандидати за персонал:лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници,медицинска сестра и шофьор по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "   

Документи се подават от 04.04.2016г. до 20.04.2016г.вкл. в деловодството на общинска администрация-Невестино от 08.30 ч. до 17.00 ч..

     ОБЯВА

    Заявление за кандидатстване от медицински специалист/медицинска сестра/

    Заявление за кандидатстване за длъжността -шофьор

    Заявление за кандидатстване за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник”

    Заявление за ползване на услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

    Приложение № 1 А

 

23.03.2016г.

 Проект за изменение на ПУП/ИПР и ПУП/ПЗ за УПИ : IX - 362 и VIII-362 в кв.50 по плана на Невестино ,общ. Невестино  

   ЗАПОВЕД

 

22.03.2016г.

 На основание чл.37м от ЗСПЗЗ във връзка  чл.37и ал.24  ЗСПЗЗ е извършина проверка. райони  

   ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКАТА

 08.03.2016г.

  НЕКА ПОМОГНЕМ БЪЛГАРСКИЯТ ХРАМ "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" ДА БЪДЕ ИЗОГРАФИСАН 

DMS ZOGRAF на номер 17 777

Сметка - храм "Св. Пророк Илия"

Банка ДСК ЕАД IBAN: BG68STSA 93003303301662

BIC: STSABGSF

08.03.2016г.

 Покана за участие в информационна конференция - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

   ПОКАНА

 

22.02.2016г.

ПУП - парцеларен план на Общински път  

   ОБЯВА

 

08.02.2016г.

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА - ПРОЕКТ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

   ПЛАН -ПРОЕКТ

 

08.02.2016г.

Мотиви за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Невестино.  

   МОТИВИ

 

 02.02.2016г.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с промяна на пазарните цени на дърва и дървен материал се налага промяна в Приложение № 2 и Приложение № 3

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

   МОТИВИ

29.01.2016г.

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

   ОБЯВА

29.01.2016г.

Обява на командира на Сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

   ОБЯВА

25.01.2016г.

ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ /В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА 1-ви ЕТАЖ / ОТ 22.01.2016г. ДО 26.01.,2016г.

25.01.2016г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП / ИПИР ПО ПЛАНА НА с.НЕВЕСТИНО.

   РЕШЕНИЕ

21.01.2016г.

РЕШЕНИЕ № ПЕ-2 -ЕД/2016Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА ПЕРИОД 2015-2020г.

   РЕШЕНИЕ

18.01.2016г.

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, като търгът ще се проведе на 02.02.2016 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на 2 етаж в сградата на общинска администрация общ. Невестино.

   ЗАПОВЕД

  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

18.12.2015г.

  На 16.12.2015 г. между Община Невестино и Министерство на труда и социалната политика,чрез главна дирекция”Европейски фондове,международни програми и проекти” беше сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”

 

11.12.2015г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДАРЕНИЯ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

09.12.2015г.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО обл.КЮСТЕНДИЛ, СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.

  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

02.12.2015г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2016г.

  ПЛАН

 25.11.2015г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2015 – 2020 година /ПРОЕКТ/

  ПРОГРАМА /ПРОЕКТ/

  ОБЯВЛЕНИЕ

  МОТИВИ

  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПРОЕКТ/

 

25.11.2015г.

НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Невестино

  НАРЕДБА

  ОБЯВЛЕНИЕ

  МОТИВИ

  

25.11.2015г.

Обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2016 на Община Невестино. Обсъждането ще се проведе на 30.11.2015 г. /понеделник/ от 16.00 часа в сградата на общинска администрация Невестино - залата на I етаж.

  ПОКАНА

 

19.11.2015г.

 Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост и отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост на територията на Община Невестино. Търга ще се проведе на 04.12.2015 г. от 14.00 часа.

  ЗАПОВЕД №3-333/18.11.2015 г.

17.11.2015г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Правилник

    

  28.10.2015г.

 На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, доклад вх. № РД-11-4238/29.09.2015 на комисия, назначена със Заповед № РД-05-240/05.08.2015г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Кюстендил и Споразумение вх. № 4/31.08.2015г. в офис Невестино на ОСЗ - Кюстендил с офис Невестино определи масивите за ползване на землищата на територията на Община Невестино

   За землището на с. Ваксево затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Ваксево - обработваеми площи  

    Приложение  

   За землището на с. Неделкова Гращица - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Мърводол - обработваеми площи  

    Приложение  

   За землището на с. Илия - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Друмохар - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Друмохар -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Четирци - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Четирци -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Невестино - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Невестино  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Лиляч затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Лиляч -  обработваеми площи

    Приложение  

    

  28.10.2015г. 

  Заповед за изработка на проект за изменение на ПУП/ПИ/ по плана на с.Друмохар Община  Невестино.  

    

  21.10.2015г. 

  Заповед за продажба и сервиране на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения  за обществено храненене на територията на община Невестино.  

    

  01.10.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землищата  на  с.Еремия. с.Неделкова Гращица,с.Пелатиково.  

  15.09.2015г. 

   Заповед за започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти - частна собственост и части от имоти - общинска собственост, намиращи се в землището на село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, засегнати от изграждането на обект „Реконструкция на Пьт Ш-6222 "Ваксево - Смоличано" от км4+600 до 7+П0".    

  1.09.2015г. 

   Резултати от проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване на под наем на общински имоти.    

  21.08.2015г. 

   На основание чл.75,ал.1-5 от Изборният кодекс и във връзка с Решение № 1524-МИ/НР/18,08,2015 г. на ЦИК,Ви уведомявам,че консултациите за състава на Общинска избирателна комисия в Община Невестино,за изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25.10.2015 г.,ще се проведат на 26.08.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на общинска администрация-Невестино,ул."Владимир Поптомов"№17,ет.2- заседателната зала.    

  17.08.2015г. 

   Заповед РД-05-240/05.08.2015г. относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за стопанската 2015/2015г.    

  17.08.2015г. 

   ПОКАНА -  Общинските администрации на Община Невестино и Община Кюстендил имат удоволствието да поканят народни читалища, фондации, сдружения с нестопанска цел, и други неправителствени организации - юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по ЗЧН и ЗК, както и представители на стопанския сектор - юридически лица, регистрирани по Търговския закон (регистрирани на територията на община Невестино и община Кюстендил (без административния център - гр. Кюстендил) и физически лица на подготвителна среща за създаване на публично - частно партньорство - Местна инициативна група по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).   

  12.08.2015г. 

  Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем имоти часна общинска собственос.       

  11.08.2015г. 

  ПУП - план за застрояване за УПИ XIII-57 и УПИ XII-171 с.Лиляч общ.Невестино.   

  11.08.2015г. 

  ПУП -план за застрояване за УПИ XII-175 с.Лиляч общ.Невестино.   

  10.08.2015г. 

  ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИМУЩЕСТВАТА И ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.   

  МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИМУЩЕСТВАТА И ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО   

  3.08.2015г. 

  Протокол към Заповед № 3-193/16.07.2015г. за провеждане на търг.   

  23.07.2015г. 

  Заповед във връзка с  чл. 44 ал.2 2 от ЗМСМА и на основание § 16, ал 1 ДВ бр. 55 от 21 юли 2015 г. Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за гражданската регистрация /ЗГР   

   Протокол от извършена проверка на 07.08.2015г.   

  22.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землищата  на с.Ваксево, с.Згурово,с.Четирци, с.Еремия.  

  22.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землището на с.Тишаново.       

 20.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на публичен търг с тайно даддаване за продажба и отдаване под наем на имоти часна общинска собственост.     

 Тръжна документация    

 01.07.2015г. 

  Искане да изработване на проект за изменение на  ПУП/ПИ по плана на с.Друмохар     

25.06.2015г. 

  Обява за обект: “Външен водопровод за параклис „Св.Иван Рилски” и декоративна чешма“ в  землище с. Пастух.   

 18.06.2015г. 

  УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ОТНОСНО ВТОРИЯ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ С ПИСМО №ВО 05-653 ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"И С РАЗРЕШЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"ВТОРИ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ОТМЕНЯ   

 16.06.2015г. 

   Процедура по провеждане на публичен тръг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.  

 10.06.2015г. 

   Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на финансите, Решение от Протокол на Общински съвет Невестино за отчуждаване.  

 05.06.2015г. 

   Докладна записка относно: Определяне на пасища, мери и ливадите- общинска собственост  за индивидуално ползване.  

   Протокол от заседание във връзка с определяне необходимата площ от мери, пасища и ливади за всеки животновъд с регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в интегралната информационна система БАБХ 

   Списък  на общинските пасища. мери и ливади за отдаване под наем и аренда по населени места   

01.06.2015г. 

   ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2015г.   

24.04.2015г.

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Кюстендил издадени на основание  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка  с чл.75а, ал.1,т1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, ведно с окончателни регистри и карти на ползването. 

   Заповед № РД-05-76/15.04.2015г. за землището на с.Згурово, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-77/15.04.2015г. за землището на с.Ветрен, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-78/15.04.2015г. за землището на с.Мърводол, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 1  

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 2  

   Приложение   

   Заповед № РД-05-79/15.04.2015г. за землището на с.Тишаново, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-80/15.04.2015г. за землището на с.Четирци, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-81/15.04.2015г. за землището на с.Ваксево, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 1  

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ  - част 2 

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ  - част 3 

   Приложение   

Go to top