Процедура договаряне без обявление с предмет изпълнение на допълнителни СМР по проект "Рехабилитация на път KNL 2163 /62046/II-62 Кюстендил - Невестино / - Неделкова Гращица - Згурово - Кадровица от км 0+000 до км 10+060

Go to top