Пресконференция по проект “Независим живот"


 

 

 

 На 09.05.2016 г. от 11.00 ч. в залата на Културно- информационен център в Невестино, община Невестино       се проведе пресконференция във връзка със стартирането на Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно           предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,                                    по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "

 

     Платена публикация- телевизионен репортаж.

     ПОКАНА

     ДНЕВЕН РЕД

      Презентация - Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 г.

      Презентация -Проект:”Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино"

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

          

          

             

 

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

                                                           Община Невестино

 

 Община Невестино стартира набирането на документи за кандидат – потребители и кандидати за персонал:лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници,медицинска сестра и шофьор по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "  

 

Документи се подават от 04.04.2016г. до 20.04.2016г.вкл. в деловодството на общинска администрация-Невестино от 08.30 ч. до 17.00 ч..

     ОБЯВА

    Заявление за кандидатстване от медицински специалист/медицинска сестра/

    Заявление за кандидатстване за длъжността -шофьор

    Заявление за кандидатстване за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник”

    Заявление за ползване на услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

    Приложение № 1 А

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

                                                           Община Невестино

 

На 16.12.2015 г. между Община Невестино и Министерство на труда и социалната политика,чрез главна дирекция”Европейски фондове,международни програми и проекти” беше сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”, финансиран по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основна цел на проекта е: В отговор на комплексните социално-здравни потребности на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, да се подобри качеството на техния живот, да се осигури правото на достъп до услуги за социално включване, независимост и контрол на средата. Специфична цел: Увеличаване на социалния капитал, оптимизиране на общинските разходи и осигураване на възможност за справяне с местни проблеми - безработица, социална изолация, бедност. Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги, на нови партньорства.. Да се формира местен екип за управление на проекти със социална значимост и да се обучат хора за упражняване на нови професии, свързани с предоставянето на услуги в домашна среда. Определена група от хора, които са целева група по настоящия обект, по обективни причини(възраст, здравословно състояние) не могат със собствени усилия да се справят с удовлетворяването на своите потребности. Те са обречени на изолация и изключване от обществения живот, поставени са в условия на неравенство в достъпа им до ключови за водене на независим и пълноценен живот услуги - социални и здравни. Срокът за изпълнение на Договора е 22 месеца. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 499 649,27 лв.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

 

Проект “Нови възможности за грижа“  

       Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 24 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Община Невестино е партньор на АСП и ще има възможност да предостави социална услуга „Личен асистент“ на 12 потребители. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Ще се осигури плавен преход между стария и новия програмен период като се подобри достъпа освен до основни социални, но и до здравни услуги. Лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент“. Проектът ще е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на соц. услуга „Личен асистент“ – 10 месеца.

         Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване ;

  • Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

  • Семейства на деца с увреждания;

  • Самотно живеещи и тежко болни лица

    Проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. 

В община Невестино бе даден старт на мащабен инфраструктурен проект за 3 237 164 лева. В рамките на проекта, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., се предвижда цялостна рехабилитация на общинския път Кюстендил – Невестино /Неделкова Гращица – Згурово – Кадровица. Дължината на пътната отсечка е малко над 10 километра, а обектът трябва да бъде завършен най-късно до 15 юли 2015година.

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

 

 

 

 

 

  

Проект:”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Невестино”

 

Проектът се финансира от Оперативна програма”Административен капацитет”,съ-финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І”Добро управление”,подприоритет 1.3”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Първа пресконференция

Информация  

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013, разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции, разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива и разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Невестино и разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020г.”в рамките на проект: ”Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”, в изпълнение на Договор № 13-13-154/07.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ №5

А Н К Е Т А - О П А К

А Н К Е Т А - Б И З Н Е С

А Н К Е Т А - Г Р А Ж Д А Н И

На 12.03.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на на Културно-информационен център с.Невестино се проведе Обществена дискусия »Общински политики за бъдещето на Невестино»,която е дейност 3 от Проект» Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”

  

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ:1 РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ

Обща информация

Нормативни изисквания и действащи практики за наблюдение и оценка на регионалното развитие

Нови моменти в препоръките на Европейската комисия за наблюдението и оценката през периода 2014 – 2020 г.

Вътрешни правила за дейностите по набиране и съхранение на информация, свързана с подготовка и изпълнение на стратегически, програмни или планови документи за осъществяване на политики на местно ниво

Рамкова методика за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Невестино с приложения за всяка от посочените конкретни политики

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: 2 ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -I

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -II

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -III

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -VI

Доклад за изпълнение на Дейност 4: Разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.

КРАТКОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г.

ДЪЛГОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г.

Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020г.

Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014 - 2020г.

Списък на служителите от общинска администрация- Невестино

Покана заключителна пресконференция

 

                                                         

”Създаване на изложба на етнографското наследство и природни и исторически забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии”

По договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/313/00094/16.07.2012 г.

по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г МЯРКА 313 – НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

 Първа пресконференция   

 

 

 24.01.2013г

 

 Прессъобщение   от 12.05.2015г.

   Заключителна пресконференция 18.06.2015 г.   

   Публикация от заключителна пресконференция 18.06.2015 г.   

 

 

 

 

Go to top