BG05М9ОP001-2.002“Независим живот"


 

 

 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0211-C001

„Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”

 

ПОКАНА

На 30.11.2017 г. от 10.00 ч. в залата на I етаж в сградата на общинска администрация- Невестино,ще се проведе Заключителна конференция по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г."

Каним всички заинтересовани лица да присъстват на срещата.

Настоящият документ е изготвен по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор№ ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по ОП РЧР 2014-2020 г. с финансовата помощ на ЕСФ.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ЕС или МТСП. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по проект :«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "

дата на провеждане: 30.11.2017 г. от 10.00 часа

място:в залата I етаж на общинска администрация с.Невестино

ДНЕВЕН РЕД

от 10.00 ч. - 10.15 ч. - Регистрация на участниците

                                                                                                от 10.15 ч.- 10.45 ч. -Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино",финансиран по Договор № ВО05М9ОР001-2.002-0211-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВО05М9ОР001-2.002-0211-C001 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "

                                                                                                       от 10.45 ч. -11.15 ч.- Разни 

 

          

          

             

             

 

 

    Презентация на заключителна конференция 30.11.2017. община Невестино.   

 


 BG05М9ОP001-2.002“Независим живот"


 

 

 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0211-C001

„Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”

 

 

          От началото на Проекта 01,02,2016 г. до настоящият момент по Проект „Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино” по ОПРЧР 2014-2020 са изпълнени следните дейности:

         Сформиран беше екип за организация и управление на проекта.Създадена беше вътрешна система за мониторинг и оценка, която осигури качество на предоставяните услуги. Изготвени бяха правила и процедури, обслужващи доброто изпълнение на проекта

         Осигурени бяха материали и консумативи за изпълнение, организация и управление на проекта.

         Въведен в експлоатация обзаведен и оборудван „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда” към който е закупен автомобил за специализиран транспорт на хора с увреждания и тежки соматични заболявания.

        Беше избран Мултидисциплинарен екип, което обезпечи и гарантира качеството на специализираните интегрирани услуги, методическа, психологическа, мотивационна подкрепа, консултиране и супервизии.

        Определени бяха потребителите на услугите според индивидуалните нужди на всеки кандидат. Повиши се качеството на техния живот. Въведени бяха две нови услуги за потребителите „домашен помощник ” и „социален асистент”.

        Бяха изготвени в условията на информирано съгласие 62 индивидуални плана за услуга на всички потребители; оценка за рисковете за здравето и безопасността на потребителите .

        Извършват се на 6 месеца преглед и актуализация на индивидуалните планове. Беше назначен персонал и сключени трудови договори; изготвяха се индивидуални работни планове; направи се преценка на мотивацията, уменията и квалификацията на персонала.

        За персонал за предоставяне на услуги в домашна среда бяха наемани безработни лица, трудово заети лица: наети или самонаети, неактивни лица (студенти или продобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

       Трудови договори бяха сключени за следните обявени работни места и длъжности:

       Социален асистент –14 лица

       Личен асистент -19 лица

       Домашен помощник – 10. лица

В периода на проекта бяха сключени договори за ползване на социалните услуги с 62 потребители

       Социален асистент 18 лица

       Личен асистент -31 лица

      Домашен помощник –13. лица

      Проведени са въвеждащо обучение на лицата,които за първи път упражняват дейности за осъществяне на грижи в домашна среда.В надграждащото обучение бяха включени всички лица от персонала.В резултат на проведените обучения,имаме обучен и мотивиран персонал. Повишено е качеството на предоставяните социални услуги в дома.

      Назначена е медицинска сестра,която ежемесечно посещава потребителите на услугите ,като извършва манипулации от необходимост за лицата и им предоставя консултации по проблеми ,касаещи здравословното им състояние.

      Мултидисциплинарният екип оказа помощ и подкрепа на потребителите на експертно ниво. Гарантиран беше интегрираният подход при предоставяне на услугите.

      Осигурена беше професионална подкрепа на персонала.Придобити бяха нови умения и знания. Гарантира се мултидисциплинарен подход при предоставяне на планираните услуги. Повиши се качество на предоставяните социални услуги в дома.

      Екипът за управление на Проекта извършва периодично контрол по изпълнение на дейностите ,разписани в индивидуалните планове,тяхното качество и упражнява контрол по спазване на работното време от страна на персонала.

      Срокът за приключване на проекта е 01,12,2017 г. година.

 

 

 


 

Пресконференция по проект “Независим живот"


 

 

 

 На 09.05.2016 г. от 11.00 ч. в залата на Културно- информационен център в Невестино, община Невестино       се проведе пресконференция във връзка със стартирането на Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно           предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,                                    по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "

 

     Платена публикация- телевизионен репортаж.

     ПОКАНА

     ДНЕВЕН РЕД

      Презентация - Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 г.

      Презентация -Проект:”Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино"

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

          

          

             

 

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

                                                           Община Невестино

 

 Община Невестино стартира набирането на документи за кандидат – потребители и кандидати за персонал:лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници,медицинска сестра и шофьор по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "  

 

Документи се подават от 04.04.2016г. до 20.04.2016г.вкл. в деловодството на общинска администрация-Невестино от 08.30 ч. до 17.00 ч..

     ОБЯВА

    Заявление за кандидатстване от медицински специалист/медицинска сестра/

    Заявление за кандидатстване за длъжността -шофьор

    Заявление за кандидатстване за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник”

    Заявление за ползване на услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

    Приложение № 1 А

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

                                                           Община Невестино

 

На 16.12.2015 г. между Община Невестино и Министерство на труда и социалната политика,чрез главна дирекция”Европейски фондове,международни програми и проекти” беше сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”, финансиран по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основна цел на проекта е: В отговор на комплексните социално-здравни потребности на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, да се подобри качеството на техния живот, да се осигури правото на достъп до услуги за социално включване, независимост и контрол на средата. Специфична цел: Увеличаване на социалния капитал, оптимизиране на общинските разходи и осигураване на възможност за справяне с местни проблеми - безработица, социална изолация, бедност. Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги, на нови партньорства.. Да се формира местен екип за управление на проекти със социална значимост и да се обучат хора за упражняване на нови професии, свързани с предоставянето на услуги в домашна среда. Определена група от хора, които са целева група по настоящия обект, по обективни причини(възраст, здравословно състояние) не могат със собствени усилия да се справят с удовлетворяването на своите потребности. Те са обречени на изолация и изключване от обществения живот, поставени са в условия на неравенство в достъпа им до ключови за водене на независим и пълноценен живот услуги - социални и здравни. Срокът за изпълнение на Договора е 22 месеца. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 499 649,27 лв.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Невестино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

 

Проект “Нови възможности за грижа“  

       Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 24 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Община Невестино е партньор на АСП и ще има възможност да предостави социална услуга „Личен асистент“ на 12 потребители. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Ще се осигури плавен преход между стария и новия програмен период като се подобри достъпа освен до основни социални, но и до здравни услуги. Лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент“. Проектът ще е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на соц. услуга „Личен асистент“ – 10 месеца.

         Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване ;

  • Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

  • Семейства на деца с увреждания;

  • Самотно живеещи и тежко болни лица

    Проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. 

В община Невестино бе даден старт на мащабен инфраструктурен проект за 3 237 164 лева. В рамките на проекта, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., се предвижда цялостна рехабилитация на общинския път Кюстендил – Невестино /Неделкова Гращица – Згурово – Кадровица. Дължината на пътната отсечка е малко над 10 километра, а обектът трябва да бъде завършен най-късно до 15 юли 2015година.

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

 

 

 

 

 

  

Проект:”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Невестино”

 

Проектът се финансира от Оперативна програма”Административен капацитет”,съ-финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І”Добро управление”,подприоритет 1.3”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Първа пресконференция

Информация  

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА -процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013, разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции, разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива и разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Невестино и разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020г.”в рамките на проект: ”Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”, в изпълнение на Договор № 13-13-154/07.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ №5

А Н К Е Т А - О П А К

А Н К Е Т А - Б И З Н Е С

А Н К Е Т А - Г Р А Ж Д А Н И

На 12.03.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на на Културно-информационен център с.Невестино се проведе Обществена дискусия »Общински политики за бъдещето на Невестино»,която е дейност 3 от Проект» Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”

  

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ:1 РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ

Обща информация

Нормативни изисквания и действащи практики за наблюдение и оценка на регионалното развитие

Нови моменти в препоръките на Европейската комисия за наблюдението и оценката през периода 2014 – 2020 г.

Вътрешни правила за дейностите по набиране и съхранение на информация, свързана с подготовка и изпълнение на стратегически, програмни или планови документи за осъществяване на политики на местно ниво

Рамкова методика за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Невестино с приложения за всяка от посочените конкретни политики

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: 2 ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -I

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -II

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -III

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2007 – 2013 ЧАСТ -VI

Доклад за изпълнение на Дейност 4: Разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.

КРАТКОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г.

ДЪЛГОСРОЧНА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И БИОГОРИВА 2014г.

Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020г.

Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014 - 2020г.

Списък на служителите от общинска администрация- Невестино

Покана заключителна пресконференция

 

                                                         

”Създаване на изложба на етнографското наследство и природни и исторически забележителности на община Невестино с прилагане на компютърни технологии”

По договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/313/00094/16.07.2012 г.

по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г МЯРКА 313 – НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

 Първа пресконференция   

 

 

 24.01.2013г

 

 Прессъобщение   от 12.05.2015г.

   Заключителна пресконференция 18.06.2015 г.   

   Публикация от заключителна пресконференция 18.06.2015 г.   

 

 

 

 

Контакти

Go to top